Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmiä. Riskienhallintaa on kuvattu vuoden 2016 hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksessä.

Strategisesta näkökulmasta Caverion on pyrkinyt kehittämään liiketoimintojaan vakaampaan ja tasaisempaan suuntaan selviytyäkseen paremmin suhdanteiden muutoksista. Säännöllisen markkinaseurannan ja -analysoinnin avulla pyritään reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ajoissa sekä hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Caverionin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan soveltamalla kohteiden valintaan tiukkoja kriteerejä sekä perehdyttämällä uudet työntekijät perusteellisesti Caverionin arvoihin, toimintatapoihin ja strategiaan. Konserni soveltaa yrityskauppojen toteutukseen yhtenäistä toimintatapaa ja ohjeistusta.

Caverionille tyypillisiä operatiivisia riskejä ovat projekti- ja urakkatarjouksiin, projektinhallintaan, palvelusopimuksiin, sekä henkilöstöön ja osaavan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyvät riskit. Vuoden 2016 aikana on erityisesti kiinnitetty huomiota tarjousprojektien valikoimiseen ottaen huomioon projekteihin liittyvät riskit, mahdollisuudet ja kannattavuus. Projektitarjoukset mukaan lukien sopimusehdot ja sopimusriskit käsitellään Caverionissa määritellyn hyväksymisprosessin ja valtuusrajojen mukaisesti.

Konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa 2016.

Caverion on jatkanut koko henkilöstölle suunnatun vuosittaisen, pakollisen konserninlaajuisen sähköisen compliance-koulutusohjelman läpivientiä vuoden 2016 aikana sekä järjestänyt divisioonajohdolle compliance-koulutusta. Myös tiettyjä compliance-aiheisia politiikkoja on tarkistettu ja päivitetty.

 Caverionin toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä.