Velkarahoitus

Rahoituspolitiikka

Caverionin hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavan rahoituspolitiikan, jonka käytännön toteutuksesta vastaa konsernin rahoitusosasto yhdessä tytäryhtiöiden kanssa. Tytäryhtiöiden vastuulla on toimittaa rahoitusosastolle ajantasaista ja täsmällistä informaatiota rahoitusasemasta, kassavirrasta ja valuuttapositiosta, jotta voidaan varmistaa tehokas kassan-, rahoituksen-, likviditeetin ja riskienhallinta.

Rahoitusosasto vastaa rahoituksen riittävyydestä, erilaisten rahoituslähteiden käytettävyydestä ja ulkoisten lainojen hallitusta erääntymisprofiilista. Liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää arvioidaan ja seurataan jatkuvasti, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun.

 

Rahoitusasema vuoden 2016 lopussa

Caverionin rahavarat olivat 47,7 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Lisäksi Caverionilla on nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Caverion Oyj allekirjoitti joulukuussa uuden 60 miljoonan euron vakuudettoman pitkäaikaisen lainasopimuksen yhteistyöpankkiensa kanssa. Laina on tarkoitettu konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja sillä tasapainotetaan konsernin velkamaturiteetin jakaumaa, lisätään konsernin taloudellista liikkumavaraa jatkossa ja tuetaan likviditeetin hallintaa konsernissa. Laina nostettiin joulukuun loppupuolella ja se erääntyy kerralla maksettavaksi helmikuun 2021 lopussa.

Konsernin korolliset velat olivat 193,3 milj. euroa joulukuun lopussa (9/2016: 206,8 milj. euroa), ja keskikorko suojausten jälkeen oli 1,91 prosenttia. Noin 67 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta, noin 18 prosenttia suoraan rahamarkkinoilta ja noin 13 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Yhteensä 65,7 milj. euroa korollisesta velasta erääntyy maksettavaksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Konsernin nettovelka oli 145,5 milj. euroa joulukuun lopussa.

 Caverion ja sen lainapankit vahvistivat 22.12.2016 sovitun lainajärjestelyn yhteydessä käyttökatteen (EBITDA) laskentaperiaatteet konsernin ulkoisissa lainoissa sovellettavaan taloudelliseen kovenanttiin (Nettovelat/Käyttökate) liittyen. Vuoden 2016 lopussa konsernin Nettovelat/Käyttökate oli 2,8 vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.