Projektit

Vuonna 2016 Projektit-liiketoiminnan liikevaihto oli 1 233,6 milj. euroa ja se koostui Teknisen asennuksen 782,3 milj. euron liikevaihdosta ja Suurten projektien 451,3 milj. euron liikevaihdosta.

Teknisiä asennuksia kiinteistöihin ja teollisuudelle

Tekninen asennus on Caverionille erityisen tärkeä liiketoiminta-alue volyyminsa vuoksi. Toteutamme teknisiä asennuksia sekä uusiin että peruskorjattaviin kiinteistöihin. Toimitussopimus voi kattaa yhden tai useamman teknisen järjestelmän tai osa-alueen, kuten ilmastoinnin, sähköistyksen tai rakennusautomaation materiaalitoimituksen ja asennuksen. Meillä on erityisosaamista vaativien kohteiden, kuten puhdastilojen ja akustisesti vaativien tilojen teknisestä toteutuksesta ja suunnittelusta.

Caverionilla on myös teollisuuden projektiasiakkaita kaikissa Pohjoismaissa. Niille toimitamme esimerkiksi putkisto- tai sähköistysasennuksia sekä seisokkiajan huoltoja ja modernisointeja räätälöityinä projektitoimituksina.

Suuret projektit perustuvat yhden kumppanin toimintamalliin

Vuonna 2016 Caverionilla oli käynnissä noin 50 yli 5 miljoonan euron arvoista Suurta projektia kiinteistötekniikan ja teollisuuden asiakkaille. 

Suuret projektit ovat joko suunnittelun ja toteutuksen kattavia design & build -projekteja tai kilpailu-urakoita. Suunnittelu- ja toteutusprojekteissa Caverion toimii hankinnasta, suunnittelusta, ja taloteknisistä järjestelmistä vastaavana pääurakoitsijan kumppanina. Asiakkaan näkökulmasta yhden kumppanin toimintamalli vähentää eri urakoitsijoiden välisten töiden koordinointia ja helpottaa riskien hallintaa sekä parantaa toteutuksen laatua. Suunnittelu- ja toteutusvaiheiden yhteensovittaminen myös lyhentää projektin toteutusaikaa ja säästää näin kustannuksia. Suurten projektien suunnitteluvaihe kestää keskimäärin 3–12 kuukautta ja toteutusvaihe 8–24 kuukautta. Projektin toteutuksessa Caverion käyttää myös alihankkijoita, erityisesti Keski-Euroopassa.

Kasvava osa suurista projekteistamme on niin sanottuja talotekniikan kokonaistoimituksia. Tällaisissa projekteissa Caverion tyypillisesti vastaa asiantuntijapalveluista, suunnittelusta ja taloteknisten järjestelmien koordinoinnista, projektin johtamisesta sekä projektin toteutuksesta ja luovutuksesta loppukäyttäjän käyttöön. Myös suurissa kilpailu-urakoissa toimituksemme kattaa yhä useammin monia taloteknisiä järjestelmiä.

Elinkaarihankkeissa Caverion keskittyy kiinteistön elinkaarikustannuksiin, investointi- ja käyttökustannuksiin, käytettävyyteen sekä toimivuuteen pitkällä aikavälillä. Mallilla varmistetaan kiinteistön arvon säilyminen, hyvä sisäilma ja turvalliset olosuhteet koko elinkaaren ajalle. Kun olemme mukana jo suunnitteluvaiheessa, voimme asiantuntemuksellamme sekä teknisen kunnossapidon ja toimintojen ohjauksen osaamisellamme sekä kokemuksellamme lyhentää rakennusvaiheen kestoa ja alentaa kokonaiselinkaarikustannuksia.

Caverion toteuttaa suuria projekteja julkisen sektorin ja kaupallisten asiakkaiden lisäksi muun muassa energia-, kaivos- ja metsäteollisuuden asiakkaille. Kilpailukykymme teollisuuden projekteissa ja asennuksissa perustuu edistyneeseen teolliseen esivalmistukseen, hyvään suunnitteluun sekä resurssien- ja logistiikan hallintaan. Esimerkiksi lyhytkestoisissa ja tehokkuutta vaativissa seisokkiprojekteissa Caverionilla on kyky resursoida työmaalle nopeasti satoja ammattilaisia. 

Toimenpiteitä projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi

Vuonna 2016 Caverionissa toteutettiin perusteellinen projektikannan arviointi, jossa tunnistettiin haasteita projektien johtamiseen ja toteutukseen liittyen. Arvioinnin perusteella Caverion teki projektikantaansa tarvittavia kustannusarvioiden tarkistuksia, alaskirjauksia ja varausten lisäyksiä, jotka koskevat pääosin Ruotsin, Saksan ja Teollisuuden ratkaisujen divisioonia. Projektien alaskirjaukset olivat noin 59 milj. euroa koko vuonna 2016.

Divisioonien projektiyksikköjen (PMO) tueksi perustettiin konserniin Projektit- liiketoimintayksikkö, jonka tehtävänä on projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen sekä riskien hallinnan ja yhteisten toimintamallien varmistaminen. Otimme käyttöön tiukemman projektien tarjouslupa- ja päätöksentekomallin konsernista yksikkötasolle, ja käytännössä esimerkiksi nostimme tarjoustemme vaatimustasoa minimimarginaalin osalta ja aloitimme tarjousten tarkemmat valinta-analyysit. Uudessa organisaatiossamme olemme myös määritelleet selkeästi huoltoa tai projekteja tekevät yksiköt, ja divisioonissa kaikki Suurten projektien aktiviteetit on keskitetty ammattitaitoisille projektinjohtotiimeille.

Vuoden 2016 lopulla tehostimme projektipäälliköiden koulutuksia yhteisen projektiprosessin ja yhteisten projektihallinnan käytäntöjen (Project Management Guidelines) varmistamiseksi. Lisäksi käynnistimme selvityksen konsernin kattavan projektihallintatyökalun valitsemiseksi ja sitä kautta riskien hallinnan ja ennustamisen parantamiseksi.

Jatkamme yhteisten käytäntöjen juurruttamista, tarjouslaskennan laadun kehittämistä, projektipäälliköiden osaamisen ja talouden ennustettavuuden parantamista vuonna 2017.

 

Caverionin osaaminen Projektit -liiketoiminnassa perustuu seuraaviin:

  • tekninen asiantuntemus kaikissa taloteknisissä ja keskeisissä teollisuuden teknisissä järjestelmissä ja tuotteissa
  • vankka kokemus myös suurista ja monimutkaisista projekteista
  • projektinjohtotoimistot kaikissa divisioonissa
  • vahva markkina-asema
  • suunnittelu- ja projektointi osaaminen kaikissa asiakassegmenteissä
  • integroidut talotekniikan kokonaistoimitukset
  • elinkaaren hallinta ja kestävä kehitys painopisteinä

 

Katso esimerkkejä saamistamme tilauksista vuonna 2016